1. Allgemeines

a) Działania związane z usługą danych IngeniousWare-Verlages są realizowane na podstawie aktualnych Ogólnych Warunków Handlowych. Es gelten jeweils die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses angezeigten AGB. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe regulacje w tym zakresie. Wszelkie inne ustalenia dotyczące zakupów dokonane przez kupującego będą w tym przypadku podlegać dalszemu rozpatrzeniu. Nie będą one również uwzględniane, jeśli nie zostaną przez nas bezzwłocznie zgłoszone bezpośrednio po ich wysłaniu do nas.

b) Wszelkie poprawki i zmiany, jak również zmiany i zmiany w treści Umowy, będą miały wpływ na jej poprawność, a także na jej poprawną realizację przez IngeniousWare-Verlag. Ma to również wpływ na inne wykorzystanie tego narzędzia.

Oferta jest skierowana przede wszystkim do klientów komercyjnych, a nie do osób trzecich.

2. Leistungsangebot

Wydawnictwo IngeniousWare daje swoim klientom dostęp do informacji zamieszczonych na stronie www.ingeniousware.com w formie elektronicznej "IngeniousWare Extended Subscriber". Eine genaue Beschreibung der Inhalte und der Formate ist den Einzelbeschreibungen der Produkte zu entnehmen. Udostępnianie danych i informacji o produktach odbywa się na podstawie informacji i za zgodą pracownika.

3. Zahlungsbedingungen

Nabycie praw do korzystania z Banku Danych Osobowych następuje na podstawie Rachunku. W przypadku zakupu abonamentu stawka za korzystanie z usługi może być ustalona na pół roku lub na rok. IngeniousWare-Verlag jest zobowiązany, aby w przypadku korzystania z usługi przesyłania danych bez wcześniejszych zobowiązań, zapewnić ich dostępność.

Wszystkie przesyłki są dostępne po otrzymaniu potwierdzenia odbioru bez skonta lub innych opłat. W przypadku wszystkich płatności należy podać numer rachunku. Wpłaty należy dokonywać na konto w banku pocztowym 951 878 706. Wpłaty są bezpłatne i niewiążące.

4. Czas użytkowania / Kündigungen

Kwestionariusze dotyczą okresów rozliczeniowych przypadających na 30. Juni oder 31. Dezember eines Jahres, for Jahresabonnements nur zum 31. Dezember eines Jahres. Zgłoszenia mogą być przesyłane do 15. dnia roboczego w siedzibie wydawnictwa. Każda zmiana musi zostać przeprowadzona w sposób prawidłowy. Annyhmeverweigerung von Lieferungen gilt nicht als Kündigung. W przypadku braku ponownego, zgodnego z prawem wypowiedzenia, przesyłka zostanie automatycznie anulowana.

5. Gewährleistung

a) IngeniousWare-Verlag nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to, że udostępnione dane naruszają warunki umowy lub że w ten sposób można uzyskać dostęp do danych innego klienta.

b) Wadliwe Dane zostaną usunięte przez Klienta, o ile jest to możliwe, za pośrednictwem Zamawiającego. Należy zwrócić uwagę na to, czy zastosowanie lub zawarte w nim dane spełniają wymagania lub warunki określone przez Użytkownika. Jeżeli nie jest możliwe przeprowadzenie wymiany lub wymiany danych w okresie przed upływem terminu ważności, wówczas Klient może skorzystać z dodatkowej pomocy. Wydawnictwo jest zobowiązane do przeprowadzenia maksymalnie dwóch postępowań naprawczych. Das Recht auf Rücktritt vom Vertrag wird auf das Vorliegen von wesentlichen Mängeln beschränkt. Vorgenanntes gilt nach Maßgabe des § 475 BGB nicht für Verträge mit Verbrauchern.

c) Reklamacje są nieważne, o ile ich złożenie przy odbiorze nie oznacza, że w przypadku innych czynności związanych z odbiorem, które mają miejsce w ciągu dwóch tygodni od daty wysłania, mogą one zostać dokonane przez Wydawnictwo.

d) Schadensersatzansprüche des Käufers wegen verspäteter oder unterbliebener Lieferung sind ausgeschlossen. (Ausgenommen die Fälle des § 309 7/8 a BGB).

6. Nutzung

a) Kandydat jest zobowiązany tylko do tego, aby informacje przekazane przez niego za pośrednictwem danych były drukowane. Ein darüber hinaus gehendes Publikationsrecht steht dem Kunden genaus genausig zu, wie die von ihm ausgedruckten Informationen zu vervielfältigen, abzuändern, zu verbreiten, nachzudrucken, dauerhaft zu speichern, insbesondere zum Aufbau einer Datenbank zu verwenden oder an Dritte weiterzugeben.

b) Wydawnictwo jest każdorazowo zobowiązane w związku z vereinbarte Nutzung lub einer widerrechtlichen Inanspruchnahme lub Weitergabe der bezogenen Daten do tego, aby Nutzung zu überprüfen und dem betreffenden Kunden die Zugangsberechtigung zu seinen Angeboten gegebenfalls zu entziehen. Dalsze informacje na temat rechtsliche Schritte znajdują się w wydawnictwie.

7. Haftung

a) Rekompensata przysługuje w szczególności w przypadku nieprawidłowych danych, które zostały pozyskane w wyniku nieuprawnionych operacji w udostępnionych materiałach źródłowych lub w wyniku nieprawidłowej zmiany danych w tych materiałach źródłowych.

b) Wydawnictwo ponosi odpowiedzialność wyłącznie za dobrowolną lub poważną działalność swoich prawowitych właścicieli i pomocników. To wyłączenie odpowiedzialności dotyczy wszystkich kwestii prawnych i procesowych.

c) Wydawnictwo nie jest przeznaczone dla osób o wyższym stopniu szkodliwości.

d) Jeżeli wydawnictwo ponosi odpowiedzialność, ponosi ją tylko w takim zakresie, w jakim Schäden vertragstypisch vorhersehbar były. Die Haftung ist in diesen Fällen begrenzt auf EUR 2.500,- pro Schadensfall und insgesamt auf EUR 25.000,-.

e) Wydawnictwo nie jest przeznaczone dla dzieci lub dzieci, które zostały zabite przez dzieci.

8. Datenschutz

a) Der Verlag weist gemäß § 33 Abs. 1 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass die Nutzerdaten der Kunden in maschinenlesbarer Form gespeichert und im Rahmen interner Abrechnungs- und Auswertungsverfahren verarbeitet werden. Sämtliche datenschutzrechtlichen Bestimmungen werden strengstens eingehalten. Personenbezogene Daten werden nicht an Dritte weiter gegeben.

b) W przypadku korzystania z danych Klient zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w Republice Federalnej Niemiec przepisów o ochronie danych osobowych.

9. Sonstiges

Jeśli nie zostało to jeszcze wcześniej ujawnione, w ramach umowy pomiędzy klientem a firmą należy stosować obowiązujące w Republice Federalnej Niemiec przepisy dotyczące ochrony danych, przepisy dotyczące ochrony danych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

10. Salwatorski Klausel

Es gelten allein die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des IngeniousWare-Verlages. Inne Ogólne Zbiory Zasobów Ludzkich zostaną wyraźnie poszerzone. Alle in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthaltenen Bestimmungen sind teilbar und getrennt von den übrigen Bestimmungen zu beurteilen, sofern eine oder mehrere Bestimmungen unwirksam sind. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen hiervon nicht berührt. Vielmehr gilt anstelle der unwirksamen Bestimmungen eine dem Zweck der Bedingungen entsprechende oder zumindest nahekommende Ersatzbestimmung, die die Vertragsparteien bei Kenntnis der Unwirksamkeit vereinbart hätten.

11. Nebenabreden

W stosunku do umowy i niniejszych Ogólnych Warunków Umów nie istnieją żadne inne ograniczenia. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formularza zgłoszeniowego. W związku z przestrzeganiem niniejszego dokumentu nie można wnosić uwag do żadnego z punktów umowy.

12. Erfüllungsort / Gerichtsstand

Erfüllungsort ist Sitz der Verlagsgesellschaft. Ausschließlicher Gerichtsstand ist Sitz der Verlagsgesellschaft, soweit es sich um Vollkaufleute handelt. Entsprechendes gilt für juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen. Das gesamte Vertragsverhältnis unterliegt deutschem Recht, unabhängig davon, ob der Auftraggeber einem anderen Recht unterliegt.

Rechtsanwalt Jens Liesegang